Otevřený dopis pro Ministerstvo zdravotnictví ČR

S laskavým svolením autorky – maminky prvňáčka naší školy – vám předkládáme anonymizovaný opis otevřeného dopisu Ministerstvu zdravotnictví. Vedení školy jej má k dispozici též.

Pokud s názorem souzníte, dává autorka dopis k dispozici pro inspiraci i k případné editaci, protože, jak napsala v průvodním dopise: „každý mraveneček šermující jehličím je asi dobrý“.

Dopis jako wordovský dokument k případné editaci si můžete stáhnout zde (32,1 kiB).

Celé znění dopisu – bez nutnosti stahovat – najdete níže:


Otevřený dopis pro Ministerstvo zdravotnictví ČR

Odesílatel:
Jméno, adresa, mail, datová schránka

Místo a datum

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
Datová schránka: pv8aaxd

Věc:
Otevřený dopis vyjadřující nesouhlas se zákazem pobytu žáků prvního stupně v základních školách bez ochrany dýchacích cest z důvodu rizika negativních dopadů na zdraví školáků, žádost o přezkoumání podmínek v kontextu pochybností o souladu s českým právním řádem a žádost o zveřejnění souvisejících odborných analýz

Na základě níže uvedených argumentů vyjadřuji nesouhlas s povinností nosit respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku dětmi 1. stupně základních škol při školní výuce, který nařídilo Ministerstvo zdravotnictví od 12.4.2021 a dále prodloužilo od 3.5.2021 svým mimořádným opatřením Č. j.: MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN ze dne 27.4.2021 za účelem prevence šíření COVID-19 (dále jen „Nařízení MZ“).
Stejně jako mnoho rodičů z mého okolí, mám obavy z dopadů dlouhodobého zakrytí dýchacích cest na zdraví dětí. Zároveň se domnívám, že podmínky účasti žáků ve výuce by měly být jednoznačně v souladu s českým právním řádem a důsledně podložené vědeckými analýzami jejich cíle/důsledků. Restrikce uvalené na děti a délka jejich trvání by zejména s ohledem na probíhající vývoj dětí měly být důkladně zvažovány v kontextu očekávaného efektu na ochranu zdraví ohrožených skupin a měly k tomu být v rozumné proporcionalitě.
Tyto aspekty shledávám v příslušném Nařízení MZ za nedostatečně podložené. Proto žádám zrušení tohoto Nařízení MZ a nastavení takového systému pro zabránění komunitního šíření COVID-19 ve školách, které prokazatelně není v rozporu s Ústavou a právním řádem ČR, je podloženo vědeckými argumenty, které zohledňuje potřeby správného vývoje dětí a zároveň zvažuje důsledky opatření na fyzické i psychické zdraví školáků a provoz jejich rodin.
Ráda bych zdůraznila, že nepodceňuji rizika onemocnění COVID-19. Nicméně v současné situaci, kdy (1) celková nákaza v populaci je na ústupu, (2) školáci jsou pravidelně plošně testováni, (3) dle dosavadních testů je prokázaný výskyt nákazy ve školských zařízeních malý, (4) není jednoznačně vědecky podložený a kvantifikovaný očekávaný efekt tohoto opatření na celou populaci a zároveň (5) není dostatečně vědecky prokázáno, že dlouhodobým zakrytím dýchacích cest nedochází k poškození zdraví dětí, považuji povinné nošení roušek/respirátorů na prvním stupni za hazardování s dětským zdravím.
Ve svých argumentech viz příloha tohoto dopisu jsem vycházela z informací veřejně dostupných pro laickou veřejnost – na webech ministerstev, úřadu vlády, hygienické stanice, státního zdravotnického ústavu a dále z informací na zpravodajských webech a stránkách různých občanských iniciativ. Pokud jsou moje závěry nesprávné zejména v důsledku nezohlednění relevantních informací, prosím o jejich doložení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Vezměte prosím v úvahu, že podobné názory a obavy má mnoho rodičů. Zveřejnění odborných odůvodnění pro přijímaná opatření proti šíření COVID-19 v dětských kolektivech a jejich dostatečné vysvětlení by tedy jistě vedlo ke snížení obav a nedůvěry široké veřejnosti.

Děkuji předem za odpověď.

………………………………….
Jméno, podpis

Příloha: Problematické aspekty povinných respirátorů/zdravotnických roušek na prvním stupni ZŠ

 • Nebylo dostatečně vědecky prokázáno, že dlouhodobé nošení ochrany dýchacích cest neohrožuje zdraví dětí, jehož ochrana je jedním ze základních práv v Listině základních lidských práv a svobod1,2. Nezohledňování dopadů dlouhodobého nošení roušek/respirátorů bylo kritizováno i ze strany soudů v nedávných rozsudcích týkajících se restrikcí proti šíření COVID-19.
 • WHO jako hlavní zastřešující zásadu při definování národních pravidel pro použití roušek u dětí3 uvádí, že by měl být upřednostňován nejlepší zájem a zdraví dítěte. Dále že přínosy používání roušek pro regulaci COVID-19 u dětí by měly být zvažovány s ohledem na potenciální negativní dopady.
 • Překážka před dýchacími cestami omezuje množství vdechovaného vzduchu, což může vést mj. ke snížení okysličení organismu. Nedostatečné okysličení a zároveň opakované vdechování vydechnutého CO2 je napadáno mnoha odborníky z hlediska dopadů na zdraví dětí4.
 • Dle zveřejněné laboratorní analýzy roušek nošených několik hodin v souladu s pravidly použití5 byly identifikovány mnohé plísně a bakterie – jejich opakované vdechování zajisté nelze považovat za zdraví neškodné.
 • Povinné nošení ochrany dýchacích cest a jeho důsledky na fyzické i psychické zdraví dětí není dle zveřejněných dat proporcionální k očekávaným efektům. Rizikové jedince z důvodu vysokého věku nebo zdravotního oslabení, které je potřeba chránit před potenciální nákazou, lze zajisté chránit individuálně, méně destruktivním způsobem – děti si např. mohou vzít roušku při krátkém kontaktu s ohroženým jedincem, namísto několika hodin každý den ve škole.
 • Zdravotnické roušky a respirátory byly vyvinuty a testovány pro specifické činnosti pracovníků ve zdravotnictví a průmyslu, nikoliv pro dlouhodobé nošení dětí. Důkazy o efektu plošného použití roušek navíc nemají jednoznačné výsledky, včetně některých studií dle WHO.
 • Ochrana dýchacích cest na základě empirických průzkumů prokazatelně zhoršuje cirkulaci vzduchu, zhoršuje komfort dýchání a mluvení, může způsobovat nebo zhoršovat kožní problémy.
 • Ochrana úst zhoršuje komunikaci a srozumitelnost při výuce – to je zejména u dětí v prvních ročnících významným hendikepem v procesu vzdělávání, kdy se děti učí číst atd. Mimika vyučujících hraje pro malé děti velkou roli a při její absenci díky ochraně úst je proces učení významně ztížen.
 • Absence čitelnosti obličejové mimiky může významně snižovat sociální vazby a porozumění při komunikaci v dětských kolektivech a v důsledku toho mohou vznikat i nové konflikty. Není též dostatečně naplněn sociální aspekt základního vzdělávání.
 • Žáci nosící brýle mohou mít ztíženou výuku vlivem mlžení brýlí při použití roušek.
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest i při tělocviku ve venkovních prostorech při nemožnosti dodržet 2-metrové rozestupy vede k významnému ztížení okysličení a snížení výkonu. Přitom přiměřený pohyb je jedním ze základních pilířů zdravého vývoje dětí a významně posiluje správné fungování imunitního systému, který je zejména v tomto období obzvlášť důležitý.
 • Když jsou výjimky z nošení ochrany dýchacích cest6 uděleny pro moderátory a herce při představení, profesionální sportovce či advokáty u soudu, proč nejsou umožněny také pro pedagogické pracovníky při výuce? Nejenže velká část z nich už byla očkovaná, takže by měli být chráněni a zároveň neměli být přenašeči velké virové nálože, ale potřeba jejich artikulace a mimiky při výuce školáčků je nezpochybnitelná a přínos jejich činnosti pro společnost dozajista není menší než zmiňované výjimky.
 • Povinnost každodenního používání jednorázové ochrany úst finančně zatěžuje zejména rodiny s nízkými příjmy či více dětmi.
 • Děti nejsou schopny dlouhodobě nosit ochranu úst a manipulovat s ní v souladu s hygienickými opatřeními7 (např. nesahat si na obličej, časté výměny, dezinfekce rukou po každé výměně atd.), její přínos je tedy v důsledku zpochybnitelný.
 • Ministerstvo zdravotnictví obhajuje postup zvolený v Nařízení MZ tím, že veřejný zájem na ochranu obyvatelstva před COVID-19 je přednější než ochrana zdraví jednotlivce – domnívám se, že tento přístup je obhajitelný v situacích malého rozsahu, nikoliv však plošně, pokud se jedná o čtyři a více hodin v respirátoru/roušce všech školáků každý den. Viz též stanovisko WHO v bodu 2 této přílohy.
 • Na prvním stupni základních škol jsou žáci většinou po celou dobu výuky v homogenních skupinách, prakticky nedochází ke střídání učeben ani vyučujících. Je tedy nižší riziko vzniku masivního komunitního šíření nákazy. Nošení roušek/respirátorů se tedy nejeví nezbytné, s ohledem na jejich možné negativní aspekty na zdraví všech školáků.
 • Momentálně jsou děti testovány 2x týdně antigenními testy na přítomnost COVID-19 a prezenční výuka je rotační formou (týden prezenčně, týden distančně). Touto formou by tedy mělo být eliminováno riziko šíření nákazy. Proč tedy musí být navíc ochrana dýchacích cest? Pokud by došlo k nákaze jednotlivce za těchto podmínek po testování, i po zbytek účasti na prezenční výuce daný týden pravděpodobně nebude infekční nebo případné množství vylučovaného viru bude malé. Plošné použití ochrany dýchacích cest se tedy opět jeví neadekvátní z pohledu očekávaný efekt versus negativní dopad.
 • Pokud někteří žáci či jejich rodiče nesouhlasí s použitím ochrany dýchacích cest ve výuce, je žáčkům odepřen přístup do školy, jsou omluveni jako v případě nemoci. Škola však není povinna zajistit pro tyto žáky vzdělávání distanční formou. Dochází tedy k narušení ústavního práva každého jedince na základní vzdělání8,9 a podmínky lze považovat za diskriminační. Rodiče v takového situaci mnohdy nejsou schopni zajistit náhradu vzdělání.
 • Státní zdravotní ústav zveřejnil závěry analýz ze zahraničí10, že výskyt onemocnění COVID-19 ve školských zařízeních je ovlivněn úrovní komunitního šíření a školy nejsou vyhodnoceny jako primární zdroj šíření nákazy. Dále že děti jsou méně vnímavé k infekci a zároveň ji i méně přenáší v porovnání se staršími jedinci. Z toho by se jevilo jako logický závěr primárně řešit nákazu mezi dospělými, nikoliv uvalit agresivní dlouhodobé restrikce na děti11,12.
 • Dle výsledků dosavadního provedeného plošného testování školáků antigenními testy 2x týdně13 bylo zjištěno, že množství nákazy ve školních kolektivech je velmi nízké, kolem půl promile. To by bylo vhodné zohlednit při stanovení nadcházejících podmínek výuky.
 • Ministerstvo zdravotnictví uvádí v odůvodnění Nařízení MZ stanovujícího mj. povinnost ochrany dýchacích cest ve školách, že v absolutním počtu významných ohnisek nákazy COVID-19 jsou školy nejčastějším ohniskem. Domnívám se, že ve zdrojovém dokumentu MZ14 data nejsou interpretována objektivně. Školy jsou z hlediska počtu ohnisek a nakažených osob v dokumentu porovnávány s dalšími „sektory“ – např. svatby, úřady, dětské tábory, společenské akce, a to v absolutních číslech, nikoliv v přepočtu na x osob. Je tedy logické, že školy s velkým počtem osob budou ohniskem nákazy v absolutních číslech častěji než např. svatby, kde se setkává mnohem méně lidí. Interpretace absolutních hodnot tedy přináší zkreslení skutečné rizikovosti škol v porovnání s ostatními sektory.

1 Advokátní kancelář Jana Zwyrtek Hamplová – Právní analýza nařízení o opatřeních souvisejících s návratem dětí do MŠ a ZŠ – celodenní nošení roušek a pravidelné testování: http://zdraveforum.cz/texty/Hamplova_skoly.pdf

2 Právní analýza k právu dítěte na vzdělání JUDr. Denisa Sudolská: http://www.aksudolska.cz/zajimavosti-z-prava/chranme-prava-nasich-deti/

3 Doporučení WHO k používání roušek u dětí v komunitě v souvislosti s COVID-19: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/02-Doporuceni-k-pouzivani-rousek-u-deti-v-komunite.pdf

4 Vyjádření zdravotníků mj. k rouškám: https://vratmedetidoskoly.cz/vyjadreni-vybranych-zdravotniku-k-rouskam-testovani-a-ockovani-proti-covidu/

5 Test použitých roušek: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/velky-test-pouzitych-rousek-co-nosime-denne-na-obliceji-123437

6 Mimořádné opatření MZ od 3.5.2021: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-3-5-2021-do-odvolani.pdf

7 Pravidla používání roušek dle Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/tema/prevence/jak-nasadit-pouzivat-sundat-a-zlikvidovat-ustni-rousku

8 Občanská platforma Zdravé fórum – právní stanovisko na vzdělávání dětí bez podmínek: http://zdraveforum.cz/texty/Vyzva_zrizovatelum_reditelum_skoly.pdf

9 Návrh na zrušení opatření MZ ve vztahu ke školákům, adresovaný advokátem Nejvyššímu správnímu soudu: https://llp.cz/wp-content/uploads/20210422_navrh_na_zruseni_mimoradnych_opatreni.pdf

10 Souhrn výsledků zahraničních studií zveřejněný Státním zdravotním ústavem: http://www.szu.cz/tema/prevence/covid-19-u-deti-a-role-skolskych-zarizeni-v-prenosu

11 Studie na vývoj epidemie SARS-CoV-2 v české dětské populaci, shrnutí závěrů ze zahraničí: https://www.prolekare.cz/covid-19/jsou-deti-vyznamnymi-siriteli-koronavirove-infekce-nebo-se-jedna-o-mytus-126622?utm_campaign=section-70&utm_medium=newsletter&utm_source=vlastovka-51-6231

12 Vývoj epidemie SARS−CoV−2 u dětí v populaci České republiky: https://www.kr-stredocesky.cz/documents/14432/15370397/V%C3%BDvoj+epidemie+SARS-CoV-2+u+d%C4%9Bt%C3%AD%20v+populaci+%C4%8CR.pdf/2561b7dd-e1a0-4d98-93d8-2c930fa020ae

13 Výsledky antigenního testování ve školách: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/z-610-000-testu-u-zaku-ve-skolach-bylo-pozitivnich-302/2023127

14 Dokument MZ – Identifikovaná ohniska ve školských zařízeních : https://docs.google.com/presentation/d/1rEaXGTexjmKZu2MUJGc6thr0RtZaWBJi/present?ueb=true&slide=id.p20


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *